PingPong Trạng thái

This is the status page of PingPong service. Here you can see how the service is performing.

We continuously monitor the status of PingPong and all its related services to ensure a stable service. If there are any interruptions to our service we will post updates here.

Tình trạng hiện tại

Đã cập nhật ngay bây giờ

Status pages

Hoạt động

Client area

Hoạt động

API

Hoạt động

Website

Hoạt động

Metric workers Hoạt động

US West

Hoạt động

US East

Hoạt động

São Paulo

Hoạt động

London

Hoạt động

Milan

Hoạt động

Stockholm

Hoạt động

Singapore

Hoạt động

Sydney

Hoạt động

Tokyo

Hoạt động

Dịch vụ của bên thứ ba Vấn đề nhỏ

AWS

Hoạt động

Stripe

Hoạt động

Twilio

Vấn đề nhỏ

Chỉ số hệ thốngNgày  |  Tuần  |  Tháng

 1. Status pages thời gian hoạt động

 2. API

  Thời gian hoạt động

  Thời gian đáp ứng

  18ms

 3. Website thời gian hoạt động

Sự cố trong quá khứ

 1. Hôm nay

  Tất cả các hệ thống đang hoạt động.

 2. Tháng 10 26

  Tất cả các hệ thống đang hoạt động.

 3. Tháng 10 25

  Tất cả các hệ thống đang hoạt động.

 4. Tháng 10 24

  Tất cả các hệ thống đang hoạt động.

 5. Tháng 10 23

  Tất cả các hệ thống đang hoạt động.

 6. Tháng 10 22

  Tất cả các hệ thống đang hoạt động.

 7. Tháng 10 21

  Tất cả các hệ thống đang hoạt động.

 8. Tháng 10 20

  Tất cả các hệ thống đang hoạt động.

 9. Tháng 10 19

  Tất cả các hệ thống đang hoạt động.

 10. Tháng 10 18

  Tất cả các hệ thống đang hoạt động.

 11. Tháng 10 17

  Tất cả các hệ thống đang hoạt động.

 12. Tháng 10 16

  Tất cả các hệ thống đang hoạt động.

 13. Tháng 10 15

  Tất cả các hệ thống đang hoạt động.

 14. Tháng 10 14

  Tất cả các hệ thống đang hoạt động.